Regulamin sklepu internetowego www.chemiahiszpanska.pl

I. Informacje ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć firmę “1pf Karina Henke-Siebert” prowadzoną na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod adresem ul. Treblińska 25, 61-333 Poznań; NIP: 7821301976; Regon: 366086274; 
Kupującym, Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). która dokonuje zamówień w sklepie www.chemiahiszpanska.pl;
Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy www.chemiahiszpanska.pl prowadzony przez Sprzedawcę na swoim portalu internetowym pod adresem www.chemiahiszpanska.pl.
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów dokonywanej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.proecoquimicas.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Oferta przedstawiona w sklepie www.chemiahiszpanska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
4. a) Prawidłowe korzystanie z strony www.chemiahiszpanska.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta lub/i Użytkownika Strony minimalnych wymagań technicznych:
– Przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min. 8 lub wyższa), Mozilla Firefox, Opera, Chrome.
– Strona internetowa www.chemiahiszpanska.pl zapewnia kompatybilność z urządzeniami mobilnymi obsługiwanymi przez następujące systemy: iOS 5.x, iOS 6.x, Android 4.x, Windows Phone 8.
4. b) www.chemiahiszpanska.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient lub/i Użytkownik Strony, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
4. c) W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta lub/i Użytkownika Strony zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta lub/i Użytkownika Strony oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.
4.d) www.chemiahiszpanska.pl nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta lub/i Użytkownika Strony i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Przeglądarek innych niż zalecane.
5. Wszelkie prawa do www.chemiahiszpanska.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, opisów produktów, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na www.chemiahiszpanska.pl w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

II. Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego (36 1140 2004 0000 3002 7864 5989). Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu wpłaty na konto Sprzedającego.
b) Płatność za pobraniem – wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Operatora sklepu www.chemiahiszpanska.pl
c) Odbiór osobisty możliwy jest tylko po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej na konto Sprzedającego którego numer podany jest w punkcie 4.a
d) Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (przelew transferowy) – wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami.

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia
1. Zamówienia w sklepie internetowym www.chemiahiszpanska.pl można dokonywać:
a) poprzez strony internetowe sklepu www.chemiahiszpanska.pl
b) za pomocą adresu poczty elektronicznej biuro@www.proecoquimicas.pl. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. W przypadku gdy Klientem jest podmiot gospodarczy, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@www.proecoquimicas.pl kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo kopię zaświadczenia potwierdzającego bycie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług albo oświadczenie, że jest się przedsiębiorcą niepłacącym podatku od towarów i usług.
2. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe:
mBank numer konta 36 1140 2004 0000 3002 7864 5989
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

IV. Czas realizacji zamówienia i wysyłka
1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.
2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.
Czas realizacji zamówienia liczy się od zaksięgowania należności za zakupiony towar.
3. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.chemiahiszpanska.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego www.chemiahiszpanska.pl.
4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.
6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w oddziale firmy po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.
7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
8. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem. W przypadku uszkodzenia towaru należy wezwać Kuriera, sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie chemiahiszpanska.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną.
9. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od objętości produktów i widoczny jest przy każdym z produktów. Koszt dostawy może ulec zmianie w przypadkach kiedy Kupujący zakupi dużą ilość towaru lub towaru gabarytowego. Sklep chemiahiszpanska.pl będzie szukał najlepszego rozwiązania dla klienta.
10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

V. Gwarancja i serwis
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym chemiahiszpanska.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

VI. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu ) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia oraz wysłanie towaru na adres:
1pf Karina Henke-Siebert
ul. Treblińska 25, 61-333 Poznań
z dopiskiem ‘Zwrot’

VII. Reklamacje
1. W przypadku jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
c) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
Klient w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny oraz przesłać Sprzedającemu reklamowany towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu i wypełnioną kartę gwarancyjną.
3. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt za pobraniem.
4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać poprzez formularz reklamacyjny.
5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku braku takiej adnotacji reklamacje związane z uszkodzeniem w transporcie nie będą uwzględniane.
6. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona wówczas produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy.
8. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.
9. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.
10. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02-04-2019 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. Nieznaczne różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym chemiahiszpanska.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: – skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, – pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym chemiahiszpanska.pl. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym chemiahiszpanska.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.proecoquimicas.pl /regulamin
7. Sprzedawca uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
d) siły wyższej.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.